f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ปล่อยปลานิล ปลานวลจันทร์ และปลากินพืช ลงสระน้ำ ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
ลงวันที่ 23/07/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายธีรเชษฐ์ ทัศนภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นางพรรษา หน่อแหวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายบุญดล สุคันธมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 4 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมปล่อยปลานิล ปลานวลจันทร์ และปลากินพืช ลงสระน้ำ ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2


'