f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
ลงวันที่ 23/07/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝายปฏิบัติการ นายธีรเชษฐ์ ทัศนภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นางพรรษา หน่อแหวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายบุญดล สุคันธมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 4 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2


'