f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ลงวันที่ 10/11/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 หมอบหมายให้ หมวดทางหลวงเชียงของ หน่วยงานต้นไม้และสวน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอเชียงของ ปี 2564-2565 ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ที่ว่าการอำเภอเชียงของ


'