f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ประชุมเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดและงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ลงวันที่ 01/02/2565

วันที่ 1 กุมภาพันธื 2565 เวลา 13.30 น. นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดและงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2


'