f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ประชุมหารือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟยกระดับ
ลงวันที่ 21/12/2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภูริฑัต เรืองพิริยะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วยนายบุญส่ง ใจกว้าง หัวหน้างานสารสนเทศ หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด และโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ ร่วมประชุมหารือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟยกระดับ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2


'