f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562
ลงวันที่ 26/08/2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เชิญรองผู้อำนวยการ หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน ทุกหน่วยงานในสังกัด ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามแผนงานปี 2563 ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 และการเตรียมงานเกษียนอายุราชการ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2


'