f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
เข้าร่วมประชุมรับฟังการสำรวจข้อมูลสะพาน
ลงวันที่ 08/08/2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายภูริฑัต เรืองพิริยะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าหมวดทางหลวงฯ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังการสำรวจข้อมูลสะพาน ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2


'