Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

ด้วยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2  ได้รับหมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  สำหรับโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด่านสะพาน ๔ ที่เชียงของระหว่าง กม.2+150 – กม.4+304.500 เนื่องจากทางหลวงบริเวณดังกล่าวปัจจุบันยังเป็นทางทางลูกรัง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จึงเร่งทำการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเส้นทางเพื่อบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ – ห้วยทราย) และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ต่อไป.  
title
ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย–ลาว

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทางลาว ,นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ,นายปิยะ ชูตินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ,นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ,นายบุญดล สุคันธมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 4 และคณะกรรมาธิการร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย–ลาว ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-วียงจันทน์)