Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการงานขุดลอกแม่น้ำกก จ.เชียงราย ,ตรวจสอบบนโครงข่ายของ ทล.ทช. ในพื้นที่ จังหวัดเชียงและตรวจติดตามการบริหารจัดการและ การให้บริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ,นายวิบูลย์ รวมวิจิตรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ,นายพงศ์ชนิศ นาคัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการงานขุดลอกแม่น้ำกก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ,ตรวจสอบบนโครงข่ายของ ทล.ทช. ในพื้นที่ จังหวัดเชียงและตรวจติดตามการบริหารจัดการและการให้บริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
title
ตรวจติดตามความพร้อม ของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ,นายวิบูลย์ รวมวิจิตรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ,นายพงศ์ชนิศ นาคัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตรวจติดตามความพร้อมของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ,ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ,ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเฝ้าระวัง (โค้งลาดชัน) บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนโป่งเกลือ - บ้านปล้อง กม.35+000 - กม.40+000 และตรวจติดตามการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงชนบทและการคมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยนายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวฃเชียงที่2 ,นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่1 ,นายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ,นายบุญดล สุคันธมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ4 และหัวหน้าหมวดทางหลวงป่าแดด ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่
title
ตรวจติดตามความพร้อม ของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ,นายวิบูลย์ รวมวิจิตรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ,นายพงศ์ชนิศ นาคัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตรวจติดตามความพร้อมของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ,ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ,ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเฝ้าระวัง (โค้งลาดชัน) บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนโป่งเกลือ - บ้านปล้อง กม.35+000 - กม.40+000 และตรวจติดตามการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงชนบทและการคมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยนายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวฃเชียงที่2 ,นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่1 ,นายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ,นายบุญดล สุคันธมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ4 และหัวหน้าหมวดทางหลวงป่าแดด ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่