f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนกิ่วพร้าว - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+780(เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1271 ตอนปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+452 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 4,011 ม. 29/11/2565 ค.TOR/28/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1174 ระหว่าง กม.66+515 - กม.82+924 (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 1020 ระหว่าง กม.105+310 - กม.134+764 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/11/2565 6009/65 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1128 ระหว่าง กม.0+676 - กม.3+435(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1202 ระหว่าง กม.41+945 - กม.44+954 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/11/2565 6011/65 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.19+000 - กม.35+955 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/11/2565 6010/65 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.68+700 - กม.69+250 ปริมาณงาน 4,950 ตร.ม. 14/11/2565 eb-ชร.2/38/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนแม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.55+000 - กม.78+970(เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.100+900 - กม.133+160 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/11/2565 eb-ชร.2/36/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.10+780 - กม.50+390 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/11/2565 eb-ชร.2/35/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+490 - กม.62+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 01/11/2565 eb-ชร.2/37/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1020 ระหว่าง กม.126+500 - กม.134+400 ทางหลวงหมายเลข 1174 ระหว่าง กม.81+650 - กม.83+500 และ ทางหลวงหมายเลข 1356 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 ปริมาณงาน 3 แห่ง 31/10/2565 eb-ชร.2/33/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1326 ตอนร่องบัวทอง - สบเปา ระหว่าง กม.0+481 - กม.13+197(เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.35+450 - กม.49+792 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,967 ม. 31/10/2565 eb-ชร.2/32/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ตอน 3 ระหว่าง กม.39+740 - กม.58+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 eb-ชร.2/34/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนกิ่วพร้าว - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+780(เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1271 ตอนปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+452 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4,011 ม. 28/10/2565 eb-ชร.2/31/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนแม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.43+825 - กม.49+250 และ ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่วกาญจน์ - เชียงของ ระหว่าง กม.74+167 - กม.89+260 ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/10/2565 eb-ชร.2/30/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1271 ตอนปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.4+250 - กม.4+750 และ ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม20+400 - กม.20+900 และ กม.33+350 - กม.33+850 ปริมาณงาน 3 แห่ง 27/10/2565 eb-ชร.2/28/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.36+025 - กม.36+525, กม.40+800 - กม.41+300 และ กม.58+750 - กม.59+250 ปริมาณงาน 3 แห่ง 27/10/2565 eb-ชร.2/29/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 153 รายการ