f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 18/11/2564

อัตรากำลังบุคลากรแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

 

ข้าราชการ            จำนวน     27      คน

ลูกจ้างประจำ         จำนวน     5      คน

พนักงานราชการ     จำนวน     26      คน

ลูกจ้างงานเงินทุน    จำนวน       1      คน

ลูกจ้างชั่วคราว        จำนวน    261     คน

รวมทั้งสิ้น              จำนวน     320     คน


'