f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 18/11/2564

อัตรากำลังบุคลากรแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

 

ข้าราชการ             จำนวน     28      คน

ลูกจ้างประจำ          จำนวน     4        คน

พนักงานราชการ     จำนวน     29      คน

ลูกจ้างงานเงินทุน    จำนวน       1      คน

ลูกจ้างชั่วคราว       จำนวน    255     คน

รวมทั้งสิ้น              จำนวน     317    คน


'