f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 260,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 72,128.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 22,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 25,757.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 9,375.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ้างเหมาทำการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2563 8,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ้างเหมาทำการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดและตรวจเช็คเครื่องยนต์ 10/01/2563 5,977.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 40,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 16,011.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 21,704.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 82,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 26,691.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 106,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2563 62,096.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 452 รายการ