f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2564 10,547.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2564 32,512.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2564 47,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2564 62,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2564 172,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2564 31,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2564 140,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 54,001.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 10,164.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2564 99,547.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 592 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 18,215.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 133,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 5243 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 161,327.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2,165 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 66,617.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2564 314,139.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,409 รายการ