f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) 04/10/2565 ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65- ก.ย.65) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) 06/07/2565 ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) 05/04/2565 ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) 11/01/2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64) 06/10/2564 ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64) 12/07/2564 ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64) 05/04/2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) 07/01/2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) 07/01/2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63) 01/10/2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) 01/04/2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 63 ถึง มิถุนายน 63) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) 01/01/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 05/01/2563 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค. 62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 02/10/2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (ก.ค.62-ก.ย.62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 04/07/2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (เม.ย.62 - มิ.ย.62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ