f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) 01/04/2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 63 ถึง มิถุนายน 63) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) 01/01/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 05/01/2563 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค. 62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 02/10/2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (ก.ค.62-ก.ย.62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 04/07/2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (เม.ย.62 - มิ.ย.62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10/04/2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ม.ค 62 - มี.ค.62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ