f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 4 ระหว่าง กม.55+410 - กม.58+000 05/09/2565 ขท.ชร.2/44/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.33+000 - กม.36+450 ปริมาณงาน 27,913 ตร.ม. 23/05/2565 ขท.ชร.2/42/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.87+450 - กม.90+506 ปริมาณงาน 27,889 ตร.ม. 23/05/2565 ขท.ชร.2/41/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.62+525 - กม.65+190 และ กม.68+112 - กม.69+250 ปริมาณงาน 23,046 ตร.ม. 23/05/2565 ขท.ชร.2/43/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวง ผ่านย่านชุมชนงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.2+800 - กม.4+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2565 ขท.ชร.2/8/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.12+130 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/05/2565 ขท.ชร.2/37/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.96+365 -กม.96+865, กม.101+595 - กม.102+095 และ กม.103+035 - กม.103+535, กม.135+310 - กม.135+810, กม.138+635 - กม.139+135 ปริมาณงาน 5 แห่ง 06/05/2565 ขท.ชร.2/18/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.43+504 - กม.84+182 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2565 ขท.ชร.2/35/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+615 - กม.51+845 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2565 ขท.ชร.2/23/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.42+800 - กม.43+800, กม.51+500 - กม.52+500, กม.57+000 - กม.58+000, กม.78+500 - กม.79+500 ปริมาณงาน 4 แห่ง 06/05/2565 ขท.ชร.2/17/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.96+365-กม.96+865, กม.101+595-กม.102+095 และ กม.103+035-กม.103+535, กม.135+310-กม.135+810, กม.138+635-กม.139+135 ปริมาณงาน 5 แห่ง 06/05/2565 ขท.ชร.2/18/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนควบคุม 0101 , ทางหลวงหมายเลข 1271 ตอนควบคุม 0100 และทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/05/2565 ขท.ชร.2/29/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.95+700 - กม.139+218 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/05/2565 ขท.ชร.2/27/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+780 - กม.54+963 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/05/2565 ขท.ชร.2/30/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 5 ระหว่าง กม.40+000 - กม.85+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/05/2565 ขท.ชร.2/14/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ