f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการการพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1173 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีเวียง - แม่เลียบ ระหว่าง กม.18+875 - กม.41+220 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2564 คัดเลือก-ชร.2/5/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าแดด แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2564 คัดเลือก-ชร.2/4/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2564 คัดเลือก-ชร.2/3/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเวียงแก่น แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2564 คัดเลือก-ชร.2/1/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเชียงแสน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2564 คัดเลือก-ชร.2/2/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.74+850 - กม.76+075 และ กม.82+550 - กม.83+250(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,385 ตร.ม. 08/09/2564 ขท.ชร.2/1/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 24/08/2564 ขท.ชร.2/37/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.1+300 - กม.18+455 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 14/07/2564 ขท.ชร.2/35/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ที่ กม.28+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/07/2564 ขท.ชร.2/36/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.40+426 - กม.89+767(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 50,435 ตร.ม. 18/02/2564 eb-ชร.2/36/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วกาญจน์-เชียงของ ระหว่าง กม.74+425-กม.74+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2564 ขท.ชร.2/32/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านปล้อง - ชมภู ที่ กม.62+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2563 ขท.ชร.2/31/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1098 , ทางหลวงหมายเลข 1152 , ทางหลวงหมายเลข 1173 และ ทางหลวงหมายเลข 1290 ปริมาณงาน 7 แห่ง 22/12/2563 eb-ชร.2/33/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.59+000 - กม.60+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2563 ขท.ชร.2/30/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ระหว่าง กม.2+200 - กม.2+823 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2563 ขท.ชร.2/28/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 127 รายการ