f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/08/2563 คณะศึกษาดูงานหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ 2
2 29/05/2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
3 23/03/2563 ดำเนินการติดป้ายประกาศการระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ตามช่องทางเข้า-ออกทั้งก่อนเข้า และภายช่องทางเดินในบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
4 24/01/2563 ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย–ลาว
5 10/01/2563 ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการงานขุดลอกแม่น้ำกก จ.เชียงราย ,ตรวจสอบบนโครงข่ายของ ทล.ทช. ในพื้นที่ จังหวัดเชียงและตรวจติดตามการบริหารจัดการและ การให้บริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
6 09/01/2563 ตรวจติดตามความพร้อม ของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
7 08/01/2563 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
8 30/12/2562 พิธีเปิดศูนย์อำนวยการฯ (ส่วนกลาง)
9 18/12/2562 ประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
10 17/12/2562 กำลังเร่งดำเนินการคืนพื้นที่ผิวจราจร
11 17/12/2562 ประชุมราชการเพื่อพัฒนาแผนช่องทางเข้าออกประเทศ
12 17/12/2562 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น
13 17/12/2562 ตรวจงานก่อสร้างทางเชื่อมเปลี่ยนถ่ายกรมขนส่งทางบก
14 17/12/2562 ตรวจติดตามความก้าวหน้าของงาน
15 17/12/2562 โครงข่ายทางเชื่อมโยงระหว่างภาค