f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/01/2565 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
2 20/01/2565 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร
3 19/11/2564 ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าทางหลวงหมายเลข1021 ตอน 3 ระหว่าง กม.86+000 - กม.100+019
4 17/11/2564 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
5 22/07/2564 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์
6 09/07/2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจราจรและขนส่ง ทล.1020
7 11/06/2564 งาน world expo 2020 Dubai
8 08/04/2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
9 16/01/2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
10 22/01/2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทล.1174
11 20/01/2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจราจรและขนส่ง ทล.1425
12 28/12/2563 ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมบริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
13 28/12/2563 ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมบริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
14 22/08/2563 คณะศึกษาดูงานหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ 2
15 29/05/2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง