f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/11/2564 ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าทางหลวงหมายเลข1021 ตอน 3 ระหว่าง กม.86+000 - กม.100+019
2 17/11/2564 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
3 22/07/2564 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์
4 09/07/2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจราจรและขนส่ง ทล.1020
5 11/06/2564 งาน world expo 2020 Dubai
6 08/04/2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
7 16/01/2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
8 22/01/2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทล.1174
9 20/01/2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจราจรและขนส่ง ทล.1425
10 28/12/2563 ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมบริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
11 28/12/2563 ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมบริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
12 22/08/2563 คณะศึกษาดูงานหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ 2
13 29/05/2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
14 23/03/2563 ดำเนินการติดป้ายประกาศการระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ตามช่องทางเข้า-ออกทั้งก่อนเข้า และภายช่องทางเดินในบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
15 24/01/2563 ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย–ลาว