f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 10/01/2563 ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการงานขุดลอกแม่น้ำกก จ.เชียงราย ,ตรวจสอบบนโครงข่ายของ ทล.ทช. ในพื้นที่ จังหวัดเชียงและตรวจติดตามการบริหารจัดการและ การให้บริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
2 09/01/2563 ตรวจติดตามความพร้อม ของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
3 09/01/2563 ตรวจติดตามความพร้อม ของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
4 08/01/2563 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
5 30/12/2562 พิธีเปิดศูนย์อำนวยการฯ (ส่วนกลาง)
6 18/12/2562 ประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
7 17/12/2562 กำลังเร่งดำเนินการคืนพื้นที่ผิวจราจร
8 17/12/2562 ประชุมราชการเพื่อพัฒนาแผนช่องทางเข้าออกประเทศ
9 17/12/2562 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น
10 17/12/2562 ตรวจงานก่อสร้างทางเชื่อมเปลี่ยนถ่ายกรมขนส่งทางบก
11 17/12/2562 ตรวจติดตามความก้าวหน้าของงาน
12 17/12/2562 โครงข่ายทางเชื่อมโยงระหว่างภาค
13 17/12/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
14 11/09/2562 การประเมินผลงานบำรุงทาง
15 26/08/2562 งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ