f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร
ลงวันที่ 20/01/2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วยนายคงเดช ศรีคำยอด วบ.ทล.2 นายณัฐธีร์ ติกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น – แม่ต๋ำน้อย กม. 2+800 4+770 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการดังกล่าวปฏิบัติการตามมาตรการของ สำนักงานสารณสุข อำเภอเทิงอย่างเคร่งครัด โดยมีนายอดิเรก ไลไธสง  ปลัดอำเภอเทิง (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นประธาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลงิ้ว


'