f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
ลงวันที่ 27/01/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายเปรมศักดิ์ ยศสันเที๊ยะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายณัฐธีร์ ติกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น – แม่ต๋ำน้อย กม.13+845 – กม.18+380 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการดังกล่าว ปฏิบัติการตามมาตรการของสำนักงานสารณสุข อำเภอเทิงอย่างเคร่งครัด โดยมีนายสุรพงษ์ ละฟู่  ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นประธาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไม้ยา


'