f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าทางหลวงหมายเลข1021 ตอน 3 ระหว่าง กม.86+000 - กม.100+019
ลงวันที่ 19/11/2564

'