f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
ลงวันที่ 21/12/2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายภูริฑัต เรืองพิริยะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายบุญดล สุคันธมาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายบุญส่ง ใจกว้าง หัวหน้างานสารสนเทศ และหัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2


'