f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่เด็กนักเรียน
ลงวันที่ 26/08/2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 มอบหมายให้ นายบุญดล สุคันธมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 4 นายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางพรรษา หน่อแหวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายอภิชัย สุทธพันธ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงป่าแดด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎ์รังสรรค์) ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย


'