f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
ลงวันที่ 29/05/2563

ด้วยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2  ได้รับหมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

สำหรับโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด่านสะพาน ๔ ที่เชียงของระหว่าง กม.2+150 – กม.4+304.500 เนื่องจากทางหลวงบริเวณดังกล่าวปัจจุบันยังเป็นทางทางลูกรัง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จึงเร่งทำการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเส้นทางเพื่อบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ – ห้วยทราย) และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ต่อไป.

 


'