f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ลงวันที่ 26/08/2562

หน่วยบำรุงทางเคลื่อนที่รายงานผลการปฏิบัติงาน

1.รหัสงาน 21560 งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
1.1 ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้-ผาตั้ง
กม.53+990 กม.54+010
ปริมาณงาน 1แห่ง


'